O projekcie

Zarządzanie wiekiem – to się musi opłacać

Miło nam poinformować, że jesteśmy realizatorem prestiżowego innowacyjnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Ideą przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz przetestowanie w zakładach pracy na Lubelszczyźnie nowoczesnego pakietu instrumentów informatyczno-psychologicznych służących zarządzaniu wiekiem.

Narzędzia będą miały formę bezpłatnej aplikacji multimedialnej (freeware) oraz podręcznika przeznaczonego do użytku w każdego rodzaju zakładach pracy: firmach komercyjnych, instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych, niezależnie od ilości zatrudnionych osób i profilu ich działalności. Dodatkowo narzędzia w formie elektronicznej będą zawierały:

 • testy/mechanizmy diagnozujące potencjał pracowników,
 • testy/mechanizmy doboru dwuosobowych zespołów pracowniczych w celu wspólnej pracy na zasadzie mentoringu,
 • procedury współpracy wytypowanych grup pracowniczych oraz sposobu ich funkcjonowania w organizacji,
 • szkolenia e-learning służące wdrażaniu systemu zarządzania wiekiem w firmie,
 • poradniki metodyczne poświęcone kluczowym zagadnieniom związanym z zarządzaniem kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach.

W początkowej fazie realizacji projektu zostanie przeprowadzona pogłębiona diagnoza, której celem będzie opracowanie map faktycznych potrzeb i zasobów adresatów projektu.

W proces tworzenia produktów zostaną zaangażowani eksperci – naukowcy oraz praktycy z zakresu human resources, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii oraz badań społecznych, a także przedstawiciele i pracownicy wybranych lubelskich firm. Wszyscy będą mieli swój wkład w ostateczny kształt produktów projektu na każdym etapie ich powstawania dzięki cyklicznym spotkaniom grup roboczych.

Z opracowywanych przez nas instrumentów, na etapie ich tworzenia oraz testowania skorzystają osoby zarządzające zakładami pracy, pracownicy działów kadr (użytkownicy) oraz personel mikro, małych i średnich zakładów pracy z województwa lubelskiego (odbiorcy). W fazie testowania dostęp do platformy on-line na stronie internetowej projektu www.zarzadzaniewiekiem.eu będzie indywidualnie przyznawany zainteresowanym firmom. Zarządzający zakładami pracy lub wytypowani pracownicy będą przeszkoleni w zakresie sposobu korzystania z narzędzi i metod skutecznego zarządzania wiekiem. Ponadto, będąc użytkownikami platformy i wdrażając zawarte w niej narzędzia w swoich zakładach pracy, będą uczestniczyć w badaniach ankietowych oraz prowadzić bieżącą sprawozdawczość i informować zespół ekspercki o jej atutach i dysfunkcjach w celu jej ciągłego udoskonalania.

Etap diagnozy oraz opracowania wstępnej wersji narzędzi będzie trwał do końca czerwca 2013 r., następnie od września 2013 r. do lipca 2014 r. produkty będą testowane w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa lubelskiego. Od września 2013 r. będą się także odbywały cykliczne spotkania grup roboczych. Finalnie aplikacja będzie ogólnodostępna – po zakończonym okresie testowania zostanie wydany podręcznik w wersji papierowej z dołączonym oprogramowaniem komputerowym na CD. Produkty będą funkcjonować także w formie elektronicznej: plik PDF oraz oprogramowanie do pobrania ze strony internetowej projektu.

Utworzone podczas realizacji projektu narzędzia, a także sama idea wdrażania rozwiązań mających za zadanie skuteczne zarządzanie wiekiem, będą upowszechniane na szczeblu regionalnym oraz ogólnokrajowym poprzez szeroko zakrojone kampanie informacyjne w mediach o zasięgu ogólnopolskim. Jako że idea projektu oraz wypracowane w jego ramach narzędzia wpisują się w aktualne priorytety realizowanej polityki regionalnej i krajowej podejmiemy również starania o włączanie wypracowanych rozwiązań do głównego nurtu polityki państwa.

Zgłoś swoje przedsiębiorstwo do udziału w testowaniu!
Pobierz formularz zgłoszeniowy dlaprzedsiębiorstwa
Pobierz formularz zgłoszeniowy dlapracownika
Pobierz regulamin projektu

Projekt Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie wiekiem to nowatorski projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Inicjatywą przedsięwzięcia jest opracowanie a także wyprbowanie w zakładach pracy na terenie Lubelszczyzny nowoczesnego pakietu narzędzi informatyczno-psychologicznych obsługujący zarządzanie wiekiem.

Narzędzia będą udostęnione w postaci bezpłatnej aplikacji multimedialnej i podręcznika do użytku w różnych zakładach pracy, np:  instytucjach publicznych, firmach komercyjnych oraz organizacjach pozarządowych, bez względu na ilość zatrudnionych oraz zakres ich działalności.

Główne cele projektu zarządzanie wiekiem:

 • wspomaganie aktywności zawodowej kobiet
 • gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • rozwój zawodowy pracowników
 • transfer wiedzy
 • zarządzanie wiedzą i karierą w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie wiekiem i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

W projekcie zarządzanie wiekiem